Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.z 2013 r., poz. 21) zniosła obowiązek uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami czy też obowiązek przedkładania informacji o wytwarzanych odpadach i o sposobach gospodarowania nimi. Zgodnie z art. 231 ust. 1 i ust. 2 nowej ustawy o odpadach, decyzje wydane na podstawie przepisów dotychczasowych wygasły z dniem 23 stycznia 2013 r.