Zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach, zgodnie z odnośnikiem 7 w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia w przypadku prowadzenia działalności w kilku miejscach (w kilku gminach na terenie jednego województwa) Tabelę B Działu 1 wypełnia się osobno dla każdego miejsca prowadzenia działalności, z wyjątkiem usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach. Natomiast wspomniany Dział 2 stanowi łączne zestawienia rodzajów i ilości odpadów wytworzonych przez dany podmiot na terenie danego województwa (suma z całego województwa). Niezasadne jest zatem sporządzanie dla każdej Tabeli B Działu 1 odrębnej Tabeli z Działu 2.

odpowiedź udzielona przez MŚ z dnia 10.05.2012 r.