Sprawozdania odpadowe należy składać do 15 marca każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy.

Przypominamy, iż zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, na dotychczasowych zasadach należy składać za lata 2012 – 2014.

Do 23 stycznia 2016 r. ma zostać utworzona Baza danych , poprzez którą wprowadzane będą elektroniczne wykazy. Pierwszym rok sprawozdawczy ma objąć rok 2015.