Zgodnie ustawą o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, każdy podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek zarejestrowania się w bazie KOBIZE i składania na bieżąco (do końca lutego każdego roku) raportów o wielkości emisji gazów cieplarnianych i innych substancji.

Raporty do bazy KOBIZE należy uzupełnić od 2010 r.

Posiadanie nawet jednego samochodu służbowego wiąże się z korzystaniem ze środowiska, a więc i z koniecznością raportowania do bazy KOBIZE.

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, podczas kontroli, może zażądać przedstawienia raportu składanego do bazy KOBIZE. W zarządzeniach pokontrolnych, może wskazać ewentualne uchybienia oraz termin ich usunięcia. Niewywiązywanie się z tego obowiązku może skutkować mandatem karnym.