Środowisko

Pytania i odpowiedzi

Pytanie: Kiedy upływa termin składania sprawozdań za korzystanie ze środowiska?

Od roku 2013 r. sprawozdania w zakresie korzystania ze środowiska należy składać do Urzędu Marszałkowskiego do 31 marca za poprzedni rok sprawozdawczy.

Opłaty nie trzeba wnosić w przypadku, gdy naliczona opłata (w skali roku) nie przekracza 800 zł, nie zwalnia to jednak z obowiązku złożenia sprawozdania.

 

Pytanie: Do kiedy istnieje obowiązek wpisu do rejestru GIOŚ

Na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pojawił się komunikat dotyczący prowadzenia przez GIOŚ rejestru ZSEiE i bateryjnego w związku z wejściem w życie nowej ustawy o odpadach.

Zgodnie z nową ustawą przepisy o rejestrach prowadzonych przez GIOŚ zostały uchylone (art. 214 pkt 4 i art. 220 pkt 3 i 5). Zgodnie jednak z art. 235 ust. 2 ww. ustawy o odpadach Główny Inspektor Ochrony Środowiska prowadzący rejestr na podstawie przepisów dotychczasowych zakończy prowadzenie tego rejestru z dniem utworzenia rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ww. ustawy, zwanego dalej „rejestrem prowadzonym przez marszałków województw”.

Dotychczas rejestr ten nie został utworzony. W związku z tym do czasu  utworzenia  rejestru prowadzonego  przez  marszałków  województw,  obowiązują przepisy dotychczasowe, czyli zasady obowiązujące przed wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

Sytuacja taka będzie istniała stosownie do art. 238 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012  r.  o  odpadach  do  czasu  ogłoszenia  przez  Ministra  właściwego  do spraw środowiska  komunikatu,  w  Dzienniku  Urzędowym  Rzeczypospolitej  Polskiej "Monitor Polski", o dacie utworzenia rejestru prowadzonego  przez  marszałków województw, nie później jednak niż w terminie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, czyli do dnia 23 stycznia 2016 r.

 

Pytanie: Czy każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do rejestracji i wypełniania raportów do bazy KOBIZE?

Zgodnie ustawą o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, każdy podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek zarejestrowania się w bazie KOBIZE i składania na bieżąco (do końca lutego każdego roku) raportów o wielkości emisji gazów cieplarnianych i innych substancji.

Raporty do bazy KOBIZE należy uzupełnić od 2010 r.

Posiadanie nawet jednego samochodu służbowego wiąże się z korzystaniem ze środowiska, a więc i z koniecznością raportowania do bazy KOBIZE.

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, podczas kontroli, może zażądać przedstawienia raportu składanego do bazy KOBIZE. W zarządzeniach pokontrolnych, może wskazać ewentualne uchybienia oraz termin ich usunięcia. Niewywiązywanie się z tego obowiązku może skutkować mandatem karnym.

Do góry