Środowisko

Pytania i odpowiedzi

PYTANIE: Wyliczona opłata za korzystanie ze środowiska wyniosła 85,0 zł - czy muszę składać sprawozdanie za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego?

Od  1  stycznia  2017 r. podmioty korzystające ze środowiska nie  przedkładają wykazów i informacji, o których mowa w art. 286 ust. 1 i 1a POŚ w przypadku, gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 POŚ nie przekracza 100 zł.

Zaleca się, aby w takim przypadku do właściwego urzędu marszałkowskiego złożyć odpowiednie OŚWIADCZENIE o naliczoniu opłaty_do_100_zł.


 

PYTANIE: Kiedy upływa termin składania sprawozdań za korzystanie ze środowiska?

Od roku 2013 r. sprawozdania w zakresie korzystania ze środowiska należy składać do Urzędu Marszałkowskiego do 31 marca za poprzedni rok sprawozdawczy.

Opłaty nie trzeba wnosić w przypadku, gdy naliczona opłata (w skali roku) nie przekracza 800 zł, nie zwalnia to jednak z obowiązku złożenia sprawozdania.


 

 
 

PYTANIE: Czy każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do rejestracji i wypełniania raportów do bazy KOBIZE?

Zgodnie ustawą o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, każdy podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek zarejestrowania się w bazie KOBIZE i składania na bieżąco (do końca lutego każdego roku) raportów o wielkości emisji gazów cieplarnianych i innych substancji.

Raporty do bazy KOBIZE należy uzupełnić od 2010 r.

Posiadanie nawet jednego samochodu służbowego wiąże się z korzystaniem ze środowiska, a więc i z koniecznością raportowania do bazy KOBIZE.

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, podczas kontroli, może zażądać przedstawienia raportu składanego do bazy KOBIZE. W zarządzeniach pokontrolnych, może wskazać ewentualne uchybienia oraz termin ich usunięcia. Niewywiązywanie się z tego obowiązku może skutkować mandatem karnym.

Do góry