OZE i efektywność energetyczna

Oferta

Są to działania mające na celu optymalizację poniesionych nakładów na uzyskanie poprawnych warunków energetycznych. Audyt polega na racjonalizowaniu zużycia energii, analizie ekonomicznej zużycia energii oraz na interdyscyplinarnym analizowaniu mogących zaistnieć problemów dotyczących stanu technicznego, organizacyjnego danego obiektu.  Audyt oparty jest na bezpośredniej analizie stanu technicznego obiektu oraz doradztwie w zakresie zastosowania rozwiązań korzystnych energetycznie.

Zgodnie z zapisami ustawy o efektywności energetycznej to opracowanie zawierające analizę zużycia energii, stanu obiektu, urządzeń technicznych lub instalacji oraz wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej tych obiektów lub instalacji, a także informacje o ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.

Jest niezwykle istotnym postępowaniem w przypadku lokowania inwestycji w OZE. Główny nacisk kładzie się na lokalizację pod względem logistycznym oraz na dostępność podłączenia do sieci średniego napięcia. Dobór lokalizacji musi uwzględnić wszystkie czynniki mogące wpływać na inwestycję począwszy od stanu prawnego i formalnego (pokrycie terenu planami zagospodarowania przestrzennego) terenu poprzez odległość zabudowań mieszkalnych do stanu krajobrazu i obecności zadrzewień. W zależności od rodzaju OZE branych jest pod uwagę wiele czynników warunkujących powodzenie przebiegu inwestycji

Polega na przeprowadzeniu wieloaspektowej analizy wpływu inwestycji na walory krajobrazowe i środowiskowe obszarów położonych najbliżej inwestycji. Przeprowadzenie analizy służy zbadaniu przestrzeni pod względem stanu środowiska naturalnego i krajobrazu położonego najbliżej miejsca inwestycji oraz wskazanie propozycji środków  kompensujących /minimalizujących wpływ inwestycji na krajobraz oraz ożywione elementy przyrodnicze. Celem analizy krajobrazowej i waloryzacji stanu krajobrazu jest wybranie odpowiedniego miejsca do ulokowania inwestycji, tak aby nie zakłócało ono kompozycji krajobrazowej i środowiskowej danego terenu. Analiza służy zbadaniu i ochronie rzadkich gatunków flory i fauny występujących na terenie przewidzianym pod inwestycje.

Jest to dokument zarówno planistyczny, jak i organizacyjny obejmujący swym zasięgiem cały analizowany teren. Oparty jest na przeprowadzeniu inwentaryzacji systemów gospodarki energetycznej tj. systemu energetycznego, ciepłowniczego i gazowniczego oraz wszystkich kotłowni znajdujących się na analizowanym obszarze. Celem wieloaspektowej analizy jest uzyskanie informacji o sposobie wykorzystania energii oraz określenie kierunków rozwoju sieci energetycznych w celu optymalizacji i równomiernego rozłożenia zapotrzebowania na surowce energetyczne na obszarze analizowanego terenu. Plan ten sporządza się na okres co najmniej 15 lat, lecz należy aktualizować go nie rzadziej niż co 3 lata. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne powinno zawierać analizę stanu aktualnego zapotrzebowania energetycznego oraz zakres przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz opis przedsięwzięć mających na celu racjonalizację zużycie surowców i źródeł energetycznych. Ponadto w planie zawiera się opracowanie możliwości wykorzystania nadwyżek energii oraz stopień zastępowania energii konwencjonalnej energią uzyskaną z OZE.

Jest to strategiczny dokument wyznaczający kierunki działań inwestycyjnych i nie inwestycyjnych w zakresie transportu, budownictwa, gospodarki przestrzennej, zaopatrzenia w ciepło i energię i gospodarki odpadami. Opracowanie planu jest warunkiem konicznym do uzyskania m.in. dotacji na odnawialne źródła energii, termomodernizację budynków oraz przedsięwzięcia związane z redukcją emisji gazów cieplarnianych i poprawą efektywności energetycznej. Dodatkowo Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapowiada, iż w perspektywie budżetowej 2014 - 2020 r. wiele Programów związanych z efektywnością energetyczną czy redukcją emisji będzie faworyzował Beneficjentów posiadających plany gospodarki niskoemisyjnej. Co więcej, niektóre Działania (przykładowo dofinansowania do modernizacji/wymiany środków komunikacji miejskiej) przeznaczone będą tylko dla posiadaczy takich planów. Plan obejmuje swoim zasięgiem szereg sektorów: transport publiczny, oświetlenie uliczne, termomodernizację budynków czy produkcję energii.

Doradztwo oparte na latach praktyki i zdobytej wiedzy w zakresie racjonalizacji inwestycji w OZE. Na podstawie przeprowadzonych analiz określa się ekonomiczną zasadność inwestowania w poszczególne rodzaje OZE oraz ich późniejszy wpływ na koszty ogrzewania i uzyskania energii. W ramach doradztwa przeprowadzana jest analiza wszelkich dostępnych źródeł finansowania inwestycji oraz późniejsze określenie stopy zwrotu inwestycji.

Do góry