Odpady

Pytania i odpowiedzi

PYTANIE z dnia 08.11.2017 r.

Czy przedsiębiorca, który nie jest zobowiązany do prowadzenia pełnej ewidencji odpadów i w danym roku nie przekazał odpadów, zobowiązany jest do złożenia rocznego sprawozdania o ilości wytworzonych odpadów?

Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów.

W przypadku nie przekracza ilości 100 kg rocznie odpadów niebezpiecznych oraz 5 Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne ewidencję odpadów można prowadzić z wykorzystaniem wyłącznie karty przekazania odpadów (KPO).

Podmiot prowadzący ewidencję w sposób uproszczony, które nie przekazał odpadów, ale wytworzył w danym roku kalendarzowym odpady, ma obowiązek sporządzać roczne zestawienie danych o wytworzonych odpadach. W myśl art. 75 ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach, roczne sprawozdanie o wytworzonych odpadach sporządza wytwórca odpadów zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów - bez wyłączania osób, które zgodnie z art. 71 u.o. mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów. Ustawodawca nie uzależnił obowiązku sprawozdawczego od rodzaju ewidencji, do jakiej podmiot został zobowiązany.

Roczne sprawozdanie Przedsiębiorca musi sporządzić na podstawie ilości zgromadzonych odpadów w miejscu ich wytworzenia, biorąc pod uwagę swoje doświadczenie, wiedzę lub możliwość bezpośredniego pomiaru tych ilości.

Zbiorcze zestawienie danych o odpadach jest składane do właściwego urzędu marszałkowskiego, ze względu na miejsce prowadzenia działalności.

Podmiot, który wbrew obowiązkowi nie prowadzi ewidencji odpadów, albo prowadzi tę ewidencję w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym, zgodnie z art. 180 u.o., podlega karze grzywny. Również karze grzywny, w myśl art. 180a u.o. podlega podmiot, który wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 76 u.o., nie składa sprawozdania.


 

PYTANIE: Jak należy prawidłowo wypełniać sprawozdanie w zakresie gospodarki odpadami, w przypadku prowadzenia działalności na terenie kilku gmin w jednym województwie? Czy posiadacz odpadów powinien w każdym przypadku wypełnieniać Dział 1 Tabelę B i do każdej z nich dołączyć dział 2 oraz odpowiednio w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, inne działy?

 

Stanowisko MŚ

Zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach, zgodnie z odnośnikiem 7 w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia w przypadku prowadzenia działalności w kilku miejscach (w kilku gminach na terenie jednego województwa) Tabelę B Działu 1 wypełnia się osobno dla każdego miejsca prowadzenia działalności. Natomiast wspomniany Dział 2 stanowi łączne zestawienia rodzajów i ilości odpadów wytworzonych przez dany podmiot na terenie danego województwa (suma z całego województwa). Niezasadne jest zatem sporządzanie dla każdej Tabeli B Działu 1 odrębnej Tabeli z Działu 2.


 

PYTANIE: Jaki jest termin składania sprawozdania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Sprawozdania odpadowe należy składać do 15 marca każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy.
Przypominamy, iż zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, na dotychczasowych zasadach należy składać za lata 2012 – 2014.
Do 23 stycznia 2016 r. ma zostać utworzona Baza danych , poprzez którą wprowadzane będą elektroniczne wykazy. Pierwszym rok sprawozdawczy ma objąć rok 2015.


 

PYTANIE : W przypadku prowadzenia działalności w zakresie gospodarki odpadami (wytwarzanie, odzysk, itp.) na terenie kilku gmin w jednym województwie, posiadacz odpadów zgodnie z odnośnikiem 7) powinien wypełnić Dział 1 Tabelę B osobno dla każdego miejsca prowadzenia działalności w związku z czym jest zobowiązany do sporządzenia jednego działu 2, w którym zostaną zsumowane ilości odpadów dla poszczególnych gmin? W takim przypadku marszałek województwa nie będzie posiadał informacji na terenie jakich gmin znajdują się instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Czy posiadacz odpadów powinien w każdym przypadku wypełnienia Działu 1 Tabeli B do każdej z nich dołączyć dział 2 oraz odpowiednio w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, inne działy?

Zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach, zgodnie z odnośnikiem 7 w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia w przypadku prowadzenia działalności w kilku miejscach (w kilku gminach na terenie jednego województwa) Tabelę B Działu 1 wypełnia się osobno dla każdego miejsca prowadzenia działalności, z wyjątkiem usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach. Natomiast wspomniany Dział 2 stanowi łączne zestawienia rodzajów i ilości odpadów wytworzonych przez dany podmiot na terenie danego województwa (suma z całego województwa). Niezasadne jest zatem sporządzanie dla każdej Tabeli B Działu 1 odrębnej Tabeli z Działu 2.

odpowiedź udzielona przez MŚ z dnia 10.05.2012 r.


 

PYTANIE: W Dziale 7 w kolumnie Rodzaj instalacji lub urządzenia można wybrać jedynie instalację z zamkniętej listy index 23, gdzie nie ma już rodzaju "inna:
23)      Wybrać rodzaj instalacji spośród następujących: sortownia odpadów selektywnie zebranych, kompostownia odpadów organicznych selektywnie zbieranych, instalacja do fermentacji odpadów organicznych selektywnie zbieranych, zakład mechanicznego przetwarzania odpadów, zakład do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, instalacja do kompostowania, sortownia odpadów zmieszanych, w tym odpadów komunalnych, zakład do produkcji paliwa alternatywnego, stacja demontażu, zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, instalacje do unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych inne niż spalarnie, zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, instalacja regeneracji olejów odpadowych, instalacja unieszkodliwiania PCB, instalacja do recyklingu zużytych opon, instalacja do recyklingu odpadów opakowaniowych.”
Na terenie kraju znajdują się różne instalacje np. odlewnie i huty stali, baterii koksownicze oraz inne specjalistyczne instalacje które do 2010 r. były określane jako "inne" oraz podawano nazwę instalacji.  Ponieważ część posiadaczy odpadów nie znajduje prowadzonej przez siebie instalacji na powyższej liście, wpisuje wzorem lat poprzednich jako rodzaj instalacji "inna".

Zgodnie z odnośnikiem 23 w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach w Dziale 7 należy wybrać właściwy rodzaj instalacji lub urządzenia z zamkniętej listy określonej w tym odnośniku. Niewłaściwe zatem będzie określenie innego rodzaju instalacji, niż ten ustalony przepisach rozporządzenia. Oznacza to zatem, że w przypadku takich instalacji, jak np. odlewnie i huty stali, baterii koksownicze nie należy wypełniać rubryki dotyczącej rodzaju instalacji lub urządzenia.

odpowiedź udzielona przez MŚ z dnia 10.05.2012 r.PYTANIE: Postępowanie z odpadami zawierającymi azbest
Odpowiedź: Stanowisko MŚ z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie odpadów zawierających azbest
http://www.mos.gov.pl/g2/big/2014_03/d7096027fb682cc554560b75a0b4d7b3.pdf


 

PYTANIE: Czy wytwarzając odpady w ilości powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych jest zobowiązany do posiadania pozwolenia na wytwarzanie odpadów?


Należy przeanalizować, w wyniku jakich czynności/usług dochodzi do wytwarzania odpadów i czy będą to odpady instalacyjne.
W  przypadku  wytwarzania  odpadów  poza  instalacją,  podmiot  nie  jest zobowiązany  do  uzyskania  decyzji  na  wytwarzanie  odpadów,  gdyż  decyzja  taka  może  być  wydana tylko i wyłącznie związku z eksploatacją instalacji.
Zgodnie z art. 180 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr  25,  poz.  150,  z  późn.  zm.),  pozwolenie na wytwarzanie odpadów  wydaje  się tylko  i  wyłącznie  w  związku  z eksploatacją instalacji.


 

PYTANIA: Czy, jeśli wytwarzam odpady niebezpieczne w ilości do 1 Mg muszę uzyskać decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi?
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.z 2013 r., poz. 21) zniosła obowiązek uzyskania decyzji zatwierdzającej  program  gospodarki  odpadami  niebezpiecznymi, decyzji zatwierdzającej  program  gospodarki  odpadami czy  też  obowiązek  przedkładania   informacji  o wytwarzanych odpadach i o sposobach gospodarowania nimi. Zgodnie z art. 231 ust. 1 i ust. 2 nowej ustawy o odpadach, decyzje wydane na podstawie przepisów dotychczasowych wygasły z dniem 23 stycznia 2013 r.

 

Do góry