EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze

Nowe cele redukcji emisji CO2 w sektorach nieobjętych unijnym systemem handlu emisjami

14 maja 2018 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła dwa rozporządzenia dotyczące nowych, wiążących celów w zakresie redukcji emisji w sektorach nieobjętych unijnym systemem handlu pozwoleniami na emisję (non-ETS) na lata 2021-2030.
Przyjęte rozporządzenia mają umożliwić spełnienie paryskiego zobowiązania klimatycznego do 2030 r. dotyczącego redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 40 % w stosunku do 1990 r.

Pierwsze uregulowanie – rozporządzenie w sprawie wiążących rocznych redukcji emisji gazów cieplarnianych przez państwa członkowskie od 2021 r. do 2030 r. obejmuje sektory non-ETS, do których należą m.in.: budownictwo, odpady, rolnictwo i transport. Warto zaznaczyć, iż około 60 % łącznych emisji gazów cieplarnianych na terenie Unii Europejskiej jest generowanych przez te sektory.
Podstawą do wyliczenia celów redukcji emisji gazów cieplarnianych było PKB na mieszkańca. Cele wynoszą odpowiednio od 0 do 40 proc. poniżej poziomów z 2005 r. Finalnym założeniem jest osiągnięcie 30-procentowego celu redukcji w odniesieniu do całej UE.
Spośród krajów Unii Europejskiej najwyższe cele - na poziomie 40 proc. ma osiągnąć Luksemburg i Szwecja.
Cel przewidziany dla Polski zalicza się do najniższych w UE i wynosi 7 proc.
Taki sam poziom redukcji jak dla Polski przyjęto dla Węgier i Chorwacji, zaś najniższe cele ustalono dla: Łotwy (6 proc.), Rumunii (2 proc.), Bułgarii (0 proc.).
Realizacja postępu w zakresie osiągnięcia wyznaczonych celów przez okres 2021 – 2030 r. ma zostać zapewniona poprzez krajowe ścieżki redukcji emisji dla państw członkowskich, ustalone w rozporządzeniu.
W przepisach przewidziano pomoc dla mniej zamożnych państw, w których mogą wystąpić problemy z osiągnięciem wyznaczonego celu na 2030 r., którą stanowi rezerwa bezpieczeństwa, obejmująca 105 mln ton ekwiwalentu CO2 do udostępnienia w 2032 r.
Ponadto państwa członkowskie będą mogły zachowywać, pożyczać bądź sprzedawać roczne przydziały emisji. Działania te mają ułatwić dostosowywanie się do rocznych limitów.

Druga regulacja dotyczy włączenia emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych w wyniku działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030.
Zwiększenie nacisku na lepszą ochronę gruntów i lasów oraz właściwe gospodarowanie nimi ma wpłynąć na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych na terenie UE.
Rozporządzenie przewiduje, że użytkowanie gruntów, które nie może stwarzać zagrożenia dla klimatu, ma przebiegać bez dodatkowych ograniczeń oraz biurokracji.
Warto wspomnieć, iż przepisy nie narzucają żadnych obowiązków na podmioty prywatne, rolników ani leśników.
Omówione rozporządzenia zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym i wejdą w życie dwadzieścia dni później.

Źródło: http://www.europarl.europa.eu

Nowe wymagania w sprawie transportu odpadów

24 stycznia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów.

Zgodnie z Rozporządzeniem MŚ transport poszczególnych rodzajów odpadów powinien odbywać się w sposób zapobiegający ich zmieszanie, z wyjątkiem gdy strumień zmieszanych rodzajów odpadów będzie przetwarzany w tym samym procesie.


Rozporządzenie dopuszcza transport odpadów niebezpiecznych jednocześnie z odpadami innymi niż niebezpieczne, o ile uniemożliwiony jest ich wzajemny kontakt.


Transportujący odpady będzie zobowiązany przewozić je w sposób, który nie dopuści do ich rozprzestrzeniania się poza środek transportu, w szczególności wysypywania, pylenia i wycieków, oraz ograniczający do minimum uciążliwość zapachową.
Transportowane odpady ponadto powinny być zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych, jeżeli mogą spowodować negatywne oddziaływanie na środowisko lub życie i zdrowie ludzi.
Dodatkowo zgodnie z przepisami, odpady będą musiały być przewożone wraz z dokumentem potwierdzającym rodzaj odpadów oraz dane zlecającego ich transport, a w przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – wraz z dokumentem potwierdzającym rodzaj transportowanych odpadów oraz nazwę gminy, z terenu której są odbierane.
Nadmienionym dokumentem jest:
1) karta przekazania odpadów;
2) faktura sprzedaży odpadów;
3)podstawowa charakterystyka odpadów;
4) dokument dotyczący transgranicznego przemieszczania odpadów;
5) inny dokument potwierdzający rodzaj transportowanych odpadów oraz dane zlecającego transport odpadów, jeżeli transportujący odpady nie posiada wyżej wymienionych dokumentów.

Od 24 stycznia pojazdy transportujące odpady będą musiały posiadać oznaczenia zgodne ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów.

 

oznaczenie odpady

 

oznaczenie odpady transport

 

 

Pojazdów przewożących odpady nie oznacza się w przypadku, gdy nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów oraz gdy pojazdem tym przewozi się odpady inne niż niebezpieczne, w ilości nieprzekraczającej 100 kg.

 

Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do odpadów stanowiących towary niebezpieczne.

 

 

 

Uznanie produktu lub substancji za produkt uboczny nadal w formie „milczącej” zgody

W artykule z dnia 14-12-2017 r. pisaliśmy o zaproponowanych przez Senat dodatkowych poprawkach do ustawy o odpadach. Poprawki Senatu dotyczyły procedury uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, a najważniejszy zapis dotyczył, iż uznanie produktu lub substancji za produkt uboczny miałoby nastąpić w drodze decyzji administracyjnej wydawanej na 10 lat przez właściwy urząd marszałkowski .

Na posiedzeniu Sejmu z dnia 15 grudnia 2017 posłowie nie poparli jednak  senackich poprawek do projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach, tym samym zmian w procedurze uznawania produktu lub substancji za produkt uboczny, nie będzie.

Zmiana ustawy o odpadach dotyczy głównie zapisów związanych z utworzeniem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) oraz zmian w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów.

Nowe wymagania w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku. 

Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) powstać ma pod koniec stycznia 2018 r.

Więcej o zmianach w ustawie o odpadach w artykule z dnia 24-10-17 - http://www.ekoexpert.com.pl/ekoexpert/zmiany-w-prawie/193-zmiany-w-ustawie-o-odpadach.html

Poprawki do projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach zaproponowane przez Senat

Uchwalona na posiedzeniu Sejmu nr 52 dnia 24.11.2017 r. ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw trafiła do Senatu, który zaproponował dodatkowe poprawki do ustawy (druk 2096 z dnia 6.12.2017 r.)

Czego dotyczą poprawki?

Wprowadzone przez Senat poprawki dotyczą procedury uznawania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny.

W obecnym stanie prawnym wytwórca przedmiotu lub substancji powstającego w wyniku procesu produkcyjnego, którego podstawowym celem nie jest ich produkcja, składa do urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce ich powstawania, zgłoszenie uznania takich przedmiotów lub substancji za produkt uboczny.

Marszałek województwa uznaje produkt lub substancję za produkt uboczny w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania zgłoszenia w formie tzw. milczącej zgody. Obecnie nie uzyskuje się decyzji administracyjnej na produkt uboczny.

Poprawki Senatu mają na celu doprecyzowanie procedury uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny przez wskazanie, że takie uznanie następuje w drodze decyzji administracyjnej, którą wydaje marszałek województwa w uzgodnieniu z wojewódzkim inspektorem ochrony środowiska.

Decyzja ma być wydana przez marszałka województwa w ciągu 3 miesięcy od otrzymania zgłoszenia na okres nie dłuższy niż 10 lat.

W poprawkach Senatu znajduje się również zapis odnośnie już złożonych zgłoszeń uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny - Wytwórca przedmiotu lub substancji, który przedłożył marszałkowi województwa zgłoszenie uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, które spowodowało uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jest obowiązany do uzyskania decyzji administracyjnej w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

druk 2096 dostępny pod adresem: http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/

 

 

3 kg f-gazu w urządzeniu chłodniczym to nie zawsze Karta Urządzenia i rejestracja w CRO

Jak podaje Instytut Chemii Przemysłowej, w dniu 1 sierpnia 2017 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 23 sierpnia 2017 r. poz. 1567).

Zgodnie z zapisem art. 5 zmienionej ustawy (Dz. U. z dnia 23 sierpnia 2017 r. poz. 1567) Centralny Rejestr Operatorów (CRO) zostanie dostosowany do wymogów tej ustawy w ciągu 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie (tj. od dnia 23.09.2017 r.).

Najważniejsza zmiana to, iż do rejestracji w CRO zobowiązani będą operatorzy m.in. stacjonarnych urządzeń chłodniczych, urządzeń klimatyzacyjnych i pomp ciepła, agregatów chłodniczych w przyczepach ciężarowych chłodniach oraz stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub 5 ton ekwiwalentu CO2 F-gazów.

Tym samym, urządzenia będące stacjonarnymi urządzeniami chłodniczymi, klimatyzacyjnymi lub pompami ciepła, stacjonarnymi systemami ochrony przeciwpożarowej, rozdzielnicami elektrycznymi lub urządzeniami zawierającymi rozpuszczalniki, zawierające 3 kg lub więcej F-gazów, ale po przeliczeniu zawierające poniżej 5 ton równoważnika CO2 -> będą zwolnione z obowiązku posiadania KARTY URZĄDZENIA – obecnie założone KARTY URZĄDZENIA będzie można zamknąć.

Jednocześnie w/w urządzenia, które zawierają poniżej 3 kg f-gazów, ale jednocześnie po przeliczeniu zawierają 5 ton równoważnika CO2 F-gazu lub więcej -> będą podlegały konieczności założenia KARTY URZĄDZENIA w CRO.

Zamieszczamy tabele zawierające zestawienie substancji i mieszanin będących F-gazami, ich wartości globalnego potencjału ocieplenia (GWP) oraz ilości każdego z tych F-gazów w kg odpowiadające5 tonom równoważnika CO2, które są dostępne na stornie Instytutu Chemii Przemysłowej (www.ichp.pl/F-gazy-CRO)

Stawki opłat na rok 2018

31 sierpania 2017 r. Ministerstwo Środowisko ogłosiło wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2018.

W zakładce BAZA WIEDZY -> ŚRODOWISKO -> DO POBRANIA zostało umieszczone Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2018.

Zapraszamy do zapoznania się ze stawkami opłat za korzystanie ze środowiska, które posłużą do naliczenia opłat za korzystanie ze środowiska za rok 2017.

 

Czy od 1 stycznia 2018 r. zapłacimy za wszystkie „foliówki”?

1 stycznia 2018 r. wejdzie w życie ustawa, która likwiduje bezpłatne torby plastikowe w sklepach (ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw).


Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, obowiązany będzie pobrać opłatę recyklingową od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.

Maksymalna stawka opłaty recyklingowej wynosić będzie 1 zł za sztukę lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego.
Ministerstwo Środowiska w rozporządzeniu w sprawie stawki opłaty recyklingowej zakłada wprowadzenie stawki opłaty recyklingowej w wysokości 20 gr za sztukę lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego. Zaproponowana kwota jest pięciokrotnie niższa od maksymalnej stawki opłaty recyklingowej. Opłata w wysokości 20 groszy ma pozwolić na ograniczenie zużycia lekkich toreb na zakupy.

Czy to oznacza, że za wszystkie „foliówki” będzie pobierana opłata?

Opłata recyklingowa obejmie tzw. „lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego”. Są to torby o grubości do 50 mikrometrów – obecnie najczęściej wydawane w jednostkach handlowych przy kasie.


Z opłaty wyłączone będą jednak tzw. „ bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego” (czyli torby o grubości poniżej 15 mikrometrów) pod warunkiem, że będą używane wyłącznie ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem (warzywa, owoce, mięso itp.), gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności.

Zmiany w ustawie o odpadach

Trwają prace nad projektem zmiany ustawy o odpadach.

Ustawa miałaby wejść w życie jeszcze w tym roku, gdyż jak można znaleźć na stronie legislacja.gov.pl Ministerstwo Środowiska wnioskuje o zastosowanie odrębnego trybu postępowania z projektem polegającego na rezygnacji z przeprowadzenia uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych oraz rezygnacji z rozpatrzenia projektu przez Komitet do Spraw Europejskich, Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, a także Komitet rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.

Co nowego w projekcie zmiany ustawy o odpadach:

  • Zmiana daty utworzenia Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) z 24 stycznia 2018 r. na l stycznia 2019 r. (zmiana art. 238 ust. l ustawy o odpadach). Zmiana ta jest konieczna ze względu na regulację obowiązku składania sprawozdań przez przedsiębiorców za lata 2017-2018.

Zgodnie z przepisami ustawy o odpadach składanie sprawozdań ma docelowo odbywać się przez BDO bez formy papierowej. Ze względu na nieutworzenie BDO w terminie do 24 stycznia 2018 r. przedsiębiorcy nie będą mogli wykonać swojego obowiązku w odniesieniu do lat 2017--2018, wprowadzają zmiany w regule wydatkowej ze względu na brak możliwości uruchomienia środków na wydatki związane z utworzeniem BDO w 2018 r.

  • Zmiany we wzorze Karty Przekaznia odpadów

Karta przekazania odpadów dodatkowo zawierać ma następujące informacje:

  1. datę i godzinę rozpoczęcia transportu odpadów do następnego posiadacza odpadów;
  2. datę i godzinę przejęcia odpadów przez następnego posiadacza odpadów
  3. możliwość dokonania korekty masy transportowanych odpadów przez podmiot je przyjmujący z podaniem przyczyn korekty.
  4. konieczność podawania numeru rejestracyjnego pojazdu transportującego odpad – do tej pory wymóg ten obejmował transport odpadów niebezpiecznych
  • Karta przekazania odpadów musi być wystawiana każdorazowo po przekazaniu odpadów – ustawa znosi możliwość wystawania miesięcznej KPO
  • Ewidencję odpadów będzie można prowadzić w systemie teleinformatycznym, umożliwiającym podpisanie dokumentów ewidencji odpadów za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP."
  • Kartę przekazania odpadów sporządza posiadacz odpadów, który przekazuje odpady do następnego posiadacza odpadów albo do prowadzonych przez siebie miejsc zbierania odpadów lub przetwarzania odpadów, przed rozpoczęciem ich transportu
  • Kierujący środkiem transportu, którym są transportowane odpady, jest obowiązany posiadać w trakcie transportu potwierdzenie wygenerowane z Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami,umożliwiające weryfikację informacji zawartych w karcie przekazania odpadów ze stanem rzeczywistym

Zapraszamy do zapoznania się z projektem zmiany ustawy o odpadach

oraz z aktami wykonawczymi do ustawy

Nowe Prawo Wodne

18 lipca 2017 roku Sejm uchwalił nowe Prawo wodne, które musi być zgodne z unijną dyrektywą wodną. Ustawa trafi teraz pod obrady Senatu.

Rząd zapewnił, że nie spowoduje to wzrostu cen za wodę dla przeciętnego mieszkańca. Obecnie maksymalnie za metr sześcienny wód podziemnych płaci się 4zł i 23gr, według projektu nowego Prawa ma to być zaledwie 70gr za metr sześcienny. Jeżeli chodzi o wody powierzchniowe to według starego Prawa opłata wynosi 2zł 20gr, natomiast ustawa proponuje 35gr.

Płacić więcej mają np. rolnicy posiadający duże gospodarstwa, producenci napojów i inni przedsiębiorcy pobierający dużą ilość wody, jednak jej pobór do 5 tyś. litrów na dobę ma być bezpłatny.

Wiceminister Środowiska Mariusz Gajda twierdził, że opłaty dla przeciętnych mieszkańców wzrosną dopiero w 2019 roku, chociaż liczniejsze rodziny będą musiały płacić więcej o ok. 20 złotych już w roku 2018. Gdy nowe prawo wejdzie w życie wyższe opłaty mogą zostać pobierane także za energię czy też napoje, jednak ministrowie temu zaprzeczają.

Nowe przepisy powodują powołanie instytucji zajmującej się zarządzaniem wodami w Polsce – Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”. Jego zadaniem będzie sprawowanie kontroli nad cenami, ochrona przeciwpowodziowa oraz ochrona przed suszami.

 

Źródło: http://tvn24bis.pl/  /www.teraz-srodowisko.pl/

System monitorowania drogowego przewozu towarów

18 kwietnia 2017 weszła w życie nowa ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Ustawa ta określa zasady oraz odpowiedzialność za naruszenie obowiązków związanych z drogowym przewozem towarów wrażliwych. Zaliczają się do nich paliwa silnikowe i ich pochodne, paliwa opałowe, oleje i preparaty smarowe, które mogą być stosowane jako dodatki do paliw silnikowych, wyroby zawierające alkohol etylowy (odmrażacze na bazie alkoholu etylowego, rozcieńczalniki i rozpuszczalniki), alkohol etylowy całkowicie skażony oraz susz tytoniowy. Przepisy ustawy nakładane są na podmiot wysyłający, odbierający, przewoźnika oraz kierującego środkiem transportu. Celem nowej ustawy jest uszczelnienie systemu podatkowego.

Wykaz szczegółowych towarów podlegających systemowi monitorowania drogowego według podkategorii Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług ( PKWiU) oraz pozycji Nomenklatury Scalonej CN:

• objęte podkategoriami PKWiU: od 19.20.21 do 19.20.28, 19.20.29, 20.14.74 nieoznaczone znakami akcyzy, 20.14.75, od 20.59.41 do 20.59.42, 20.59.43 zawierające alkohol etylowy, 20.59.57, 20.59.58 oraz 38.12.25, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi podkategoriami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów.

• pozycje CN: 2207 nieoznaczone znakami akcyzy, 2707, 2710, 2905, 2917, 3403, 3811, 3814 zawierające alkohol etylowy, 3820 zawierające alkohol etylowy, 3824 oraz 3826, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów;

• alkohol całkowicie skażony wskazanymi przez dowolne państwo członkowskie Unii Europejskiej środkami dopuszczonymi do skażania , w tym zawarty w wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi w przypadku przesyłek o objętości powyżej 500 litrów;

• susz tytoniowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, nieoznaczony znakami akcyzy, bez względu na jego ilość́ w przesyłce.

W ustawie uwzględniono możliwość poszerzenia katalogu o kolejne towary, w obrocie którymi mogłyby powstać znaczne uszczuplenia w podatku VAT i podatku akcyzowym.

Przewozy, które nie będą monitorowane, jeśli pojedyncze opakowanie nie przekroczą podanych wartości.

• Podkategorie PKWiU

a) 19.20.29 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 11 litrów niezależnie od liczby opakowań,
b) 20.14.74 nieoznaczonych znakami akcyzy w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 5 litrów niezależnie od liczby opakowań,
c) 20.14.75 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 5 litrów niezależnie od liczby opakowań,
d) od 20.59.41 do 20.59.42 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 16 litrów niezależnie od liczby opakowań,
e) 20.59.43 zawierających alkohol etylowy w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 16 litrów niezależnie od liczby opakowań

• Pozycje CN

a) 2207 nieoznaczonych znakami akcyzy w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 5 litrów niezależnie od liczby opakowań,
b) 2710 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 11 litrów niezależnie od liczby opakowań,
c) 2905 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 11 litrów niezależnie od liczby opakowań,
d) 3403 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 16 litrów niezależnie od liczby opakowań ,
e) 3811 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 16 litrów niezależnie od liczby opakowań ,
f) 3820 zawierających alkohol etylowy w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 16 litrów niezależnie od liczby opakowań.

Przewóz towarów wrażliwych objęty jest obowiązkiem zgłoszenia do rejestru SENT (System Ewidencjowania i Nadzoru Transportu), prowadzonym w systemie teleinformatycznym. Zgłoszenia dokonuje się na platformie usług skarbowo-celnych PUESC pod adresem https://puesc.gov.pl. Konto zakłada osoba fizyczna (właściciel, organ, pracownik ) podając dane : imię, nazwisko, adres e-mail, hasło, datę urodzenia, płeć, kraj obywatelstwa, PESEL (dla obywateli polskich). Podmiot wysyłający transport wprowadza odpowiednie zgłoszenie do systemu wypełniając formularz zgłoszenia przewozu towaru i otrzymując unikalny numer referencyjny ( ważny przez 10 dni). Następnie przekazuje ten numer przewoźnikowi. Czynności kontrolne, żądanie okazania dokumentacji, numerów referencyjnych, sprawdzenie zgodności przewożonych towarów ze zgłoszeniem mogą być podjęte przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej., Policji , Straży Granicznej, Inspekcji Transportu Drogowego. Brak zgłoszenia, numeru referencyjnego czy też niezgodność przewozu ze zgłoszeniem będą skutkowały nałożeniem dotkliwych kar łącznie z zamknięciem urzędowym, zatrzymaniem towaru oraz środka transportu. Podmiot wysyłający, przewożący lub odbierający towar naruszający postanowienia ustawy o systemie monitorowania transportu drogowego może ponieść kary pieniężne sięgające od 5000 zł nawet do 20 000 zł.

Źródło: www. orka.sejm.gov.pl, www.puesc.gov.pl

Do góry