EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze

Stawki opłat na rok 2018

31 sierpania 2017 r. Ministerstwo Środowisko ogłosiło wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2018.

W zakładce BAZA WIEDZY -> ŚRODOWISKO -> DO POBRANIA zostało umieszczone Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2018.

Zapraszamy do zapoznania się ze stawkami opłat za korzystanie ze środowiska, które posłużą do naliczenia opłat za korzystanie ze środowiska za rok 2017.

 

Czy od 1 stycznia 2018 r. zapłacimy za wszystkie „foliówki”?

1 stycznia 2018 r. wejdzie w życie ustawa, która likwiduje bezpłatne torby plastikowe w sklepach (ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw).


Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, obowiązany będzie pobrać opłatę recyklingową od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.

Maksymalna stawka opłaty recyklingowej wynosić będzie 1 zł za sztukę lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego.
Ministerstwo Środowiska w rozporządzeniu w sprawie stawki opłaty recyklingowej zakłada wprowadzenie stawki opłaty recyklingowej w wysokości 20 gr za sztukę lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego. Zaproponowana kwota jest pięciokrotnie niższa od maksymalnej stawki opłaty recyklingowej. Opłata w wysokości 20 groszy ma pozwolić na ograniczenie zużycia lekkich toreb na zakupy.

Czy to oznacza, że za wszystkie „foliówki” będzie pobierana opłata?

Opłata recyklingowa obejmie tzw. „lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego”. Są to torby o grubości do 50 mikrometrów – obecnie najczęściej wydawane w jednostkach handlowych przy kasie.


Z opłaty wyłączone będą jednak tzw. „ bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego” (czyli torby o grubości poniżej 15 mikrometrów) pod warunkiem, że będą używane wyłącznie ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem (warzywa, owoce, mięso itp.), gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności.

Zmiany w ustawie o odpadach

Trwają prace nad projektem zmiany ustawy o odpadach.

Ustawa miałaby wejść w życie jeszcze w tym roku, gdyż jak można znaleźć na stronie legislacja.gov.pl Ministerstwo Środowiska wnioskuje o zastosowanie odrębnego trybu postępowania z projektem polegającego na rezygnacji z przeprowadzenia uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych oraz rezygnacji z rozpatrzenia projektu przez Komitet do Spraw Europejskich, Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, a także Komitet rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.

Co nowego w projekcie zmiany ustawy o odpadach:

  • Zmiana daty utworzenia Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) z 24 stycznia 2018 r. na l stycznia 2019 r. (zmiana art. 238 ust. l ustawy o odpadach). Zmiana ta jest konieczna ze względu na regulację obowiązku składania sprawozdań przez przedsiębiorców za lata 2017-2018.

Zgodnie z przepisami ustawy o odpadach składanie sprawozdań ma docelowo odbywać się przez BDO bez formy papierowej. Ze względu na nieutworzenie BDO w terminie do 24 stycznia 2018 r. przedsiębiorcy nie będą mogli wykonać swojego obowiązku w odniesieniu do lat 2017--2018, wprowadzają zmiany w regule wydatkowej ze względu na brak możliwości uruchomienia środków na wydatki związane z utworzeniem BDO w 2018 r.

  • Zmiany we wzorze Karty Przekaznia odpadów

Karta przekazania odpadów dodatkowo zawierać ma następujące informacje:

  1. datę i godzinę rozpoczęcia transportu odpadów do następnego posiadacza odpadów;
  2. datę i godzinę przejęcia odpadów przez następnego posiadacza odpadów
  3. możliwość dokonania korekty masy transportowanych odpadów przez podmiot je przyjmujący z podaniem przyczyn korekty.
  4. konieczność podawania numeru rejestracyjnego pojazdu transportującego odpad – do tej pory wymóg ten obejmował transport odpadów niebezpiecznych
  • Karta przekazania odpadów musi być wystawiana każdorazowo po przekazaniu odpadów – ustawa znosi możliwość wystawania miesięcznej KPO
  • Ewidencję odpadów będzie można prowadzić w systemie teleinformatycznym, umożliwiającym podpisanie dokumentów ewidencji odpadów za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP."
  • Kartę przekazania odpadów sporządza posiadacz odpadów, który przekazuje odpady do następnego posiadacza odpadów albo do prowadzonych przez siebie miejsc zbierania odpadów lub przetwarzania odpadów, przed rozpoczęciem ich transportu
  • Kierujący środkiem transportu, którym są transportowane odpady, jest obowiązany posiadać w trakcie transportu potwierdzenie wygenerowane z Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami,umożliwiające weryfikację informacji zawartych w karcie przekazania odpadów ze stanem rzeczywistym

Zapraszamy do zapoznania się z projektem zmiany ustawy o odpadach

oraz z aktami wykonawczymi do ustawy

Nowe Prawo Wodne

18 lipca 2017 roku Sejm uchwalił nowe Prawo wodne, które musi być zgodne z unijną dyrektywą wodną. Ustawa trafi teraz pod obrady Senatu.

Rząd zapewnił, że nie spowoduje to wzrostu cen za wodę dla przeciętnego mieszkańca. Obecnie maksymalnie za metr sześcienny wód podziemnych płaci się 4zł i 23gr, według projektu nowego Prawa ma to być zaledwie 70gr za metr sześcienny. Jeżeli chodzi o wody powierzchniowe to według starego Prawa opłata wynosi 2zł 20gr, natomiast ustawa proponuje 35gr.

Płacić więcej mają np. rolnicy posiadający duże gospodarstwa, producenci napojów i inni przedsiębiorcy pobierający dużą ilość wody, jednak jej pobór do 5 tyś. litrów na dobę ma być bezpłatny.

Wiceminister Środowiska Mariusz Gajda twierdził, że opłaty dla przeciętnych mieszkańców wzrosną dopiero w 2019 roku, chociaż liczniejsze rodziny będą musiały płacić więcej o ok. 20 złotych już w roku 2018. Gdy nowe prawo wejdzie w życie wyższe opłaty mogą zostać pobierane także za energię czy też napoje, jednak ministrowie temu zaprzeczają.

Nowe przepisy powodują powołanie instytucji zajmującej się zarządzaniem wodami w Polsce – Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”. Jego zadaniem będzie sprawowanie kontroli nad cenami, ochrona przeciwpowodziowa oraz ochrona przed suszami.

 

Źródło: http://tvn24bis.pl/  /www.teraz-srodowisko.pl/

System monitorowania drogowego przewozu towarów

18 kwietnia 2017 weszła w życie nowa ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Ustawa ta określa zasady oraz odpowiedzialność za naruszenie obowiązków związanych z drogowym przewozem towarów wrażliwych. Zaliczają się do nich paliwa silnikowe i ich pochodne, paliwa opałowe, oleje i preparaty smarowe, które mogą być stosowane jako dodatki do paliw silnikowych, wyroby zawierające alkohol etylowy (odmrażacze na bazie alkoholu etylowego, rozcieńczalniki i rozpuszczalniki), alkohol etylowy całkowicie skażony oraz susz tytoniowy. Przepisy ustawy nakładane są na podmiot wysyłający, odbierający, przewoźnika oraz kierującego środkiem transportu. Celem nowej ustawy jest uszczelnienie systemu podatkowego.

Wykaz szczegółowych towarów podlegających systemowi monitorowania drogowego według podkategorii Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług ( PKWiU) oraz pozycji Nomenklatury Scalonej CN:

• objęte podkategoriami PKWiU: od 19.20.21 do 19.20.28, 19.20.29, 20.14.74 nieoznaczone znakami akcyzy, 20.14.75, od 20.59.41 do 20.59.42, 20.59.43 zawierające alkohol etylowy, 20.59.57, 20.59.58 oraz 38.12.25, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi podkategoriami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów.

• pozycje CN: 2207 nieoznaczone znakami akcyzy, 2707, 2710, 2905, 2917, 3403, 3811, 3814 zawierające alkohol etylowy, 3820 zawierające alkohol etylowy, 3824 oraz 3826, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów;

• alkohol całkowicie skażony wskazanymi przez dowolne państwo członkowskie Unii Europejskiej środkami dopuszczonymi do skażania , w tym zawarty w wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi w przypadku przesyłek o objętości powyżej 500 litrów;

• susz tytoniowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, nieoznaczony znakami akcyzy, bez względu na jego ilość́ w przesyłce.

W ustawie uwzględniono możliwość poszerzenia katalogu o kolejne towary, w obrocie którymi mogłyby powstać znaczne uszczuplenia w podatku VAT i podatku akcyzowym.

Przewozy, które nie będą monitorowane, jeśli pojedyncze opakowanie nie przekroczą podanych wartości.

• Podkategorie PKWiU

a) 19.20.29 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 11 litrów niezależnie od liczby opakowań,
b) 20.14.74 nieoznaczonych znakami akcyzy w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 5 litrów niezależnie od liczby opakowań,
c) 20.14.75 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 5 litrów niezależnie od liczby opakowań,
d) od 20.59.41 do 20.59.42 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 16 litrów niezależnie od liczby opakowań,
e) 20.59.43 zawierających alkohol etylowy w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 16 litrów niezależnie od liczby opakowań

• Pozycje CN

a) 2207 nieoznaczonych znakami akcyzy w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 5 litrów niezależnie od liczby opakowań,
b) 2710 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 11 litrów niezależnie od liczby opakowań,
c) 2905 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 11 litrów niezależnie od liczby opakowań,
d) 3403 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 16 litrów niezależnie od liczby opakowań ,
e) 3811 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 16 litrów niezależnie od liczby opakowań ,
f) 3820 zawierających alkohol etylowy w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 16 litrów niezależnie od liczby opakowań.

Przewóz towarów wrażliwych objęty jest obowiązkiem zgłoszenia do rejestru SENT (System Ewidencjowania i Nadzoru Transportu), prowadzonym w systemie teleinformatycznym. Zgłoszenia dokonuje się na platformie usług skarbowo-celnych PUESC pod adresem https://puesc.gov.pl. Konto zakłada osoba fizyczna (właściciel, organ, pracownik ) podając dane : imię, nazwisko, adres e-mail, hasło, datę urodzenia, płeć, kraj obywatelstwa, PESEL (dla obywateli polskich). Podmiot wysyłający transport wprowadza odpowiednie zgłoszenie do systemu wypełniając formularz zgłoszenia przewozu towaru i otrzymując unikalny numer referencyjny ( ważny przez 10 dni). Następnie przekazuje ten numer przewoźnikowi. Czynności kontrolne, żądanie okazania dokumentacji, numerów referencyjnych, sprawdzenie zgodności przewożonych towarów ze zgłoszeniem mogą być podjęte przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej., Policji , Straży Granicznej, Inspekcji Transportu Drogowego. Brak zgłoszenia, numeru referencyjnego czy też niezgodność przewozu ze zgłoszeniem będą skutkowały nałożeniem dotkliwych kar łącznie z zamknięciem urzędowym, zatrzymaniem towaru oraz środka transportu. Podmiot wysyłający, przewożący lub odbierający towar naruszający postanowienia ustawy o systemie monitorowania transportu drogowego może ponieść kary pieniężne sięgające od 5000 zł nawet do 20 000 zł.

Źródło: www. orka.sejm.gov.pl, www.puesc.gov.pl

Nowe zasady segregowania odpadów

Od 1 lipca 2017 wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Środowiska dotyczące szczegółowego sposobu segregacji odpadów komunalnych, tym razem już ujednoliconego dla całego kraju. To znaczy, że  do nowych zasad segregowania śmieci będziemy musieli się przyzwyczaić wszyscy.

Zgodnie z rozporządzeniem odpady z papieru będą zbierane w pojemnikach niebieskich z napisem „Papier”; odpady ze szkła w pojemnikach zielonych z napisem „Szkło”; odpady z metali i tworzyw sztucznych w pojemnikach koloru żółtego z napisem „Metale i tworzywa sztuczne”; natomiast odpady ulegające biodegradacji będą zbierane w pojemnikach koloru brązowego z napisem „Bio”. Na wymianę pojemników ustawodawca dał czas pięciu lat

Nowe rozporządzenie ma na celu zwiększyć poziom recyklingu w Polsce, który do roku 2020 zgodnie z wymogami unijnymi ma wynosić pięćdziesiąt procent.

Nowe Rozporządzenie dotyczące Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji

23 listopada weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. 2016, poz. 1877).
Rozporządzenie to uruchamia ponownie zawieszoną od 9 września bazę KOBIZE, ze względu na nieaktualne wcześniejsze rozporządzenie.

Nowe Rozporządzenie przede wszystkim ma za zadanie ułatwić podmiotom rejestrację i raportowanie do KOBiZE.

- przy rejestracji nowego konta nie ma konieczności załączania kopi z KRS i CEIDG o ile aktualne dane firmy są dostępne w tych rejestrach,
- wniosek o założenie konta można już składać elektronicznie za pośrednictwem ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
- zmienił się „formularz” wprowadzania danych, co ma na celu uproszczenie raportowania,
- nowe rozporządzenie określa, iż obowiązek raportowania do bazy KOBIZE dotyczy każdego podmiotu korzystającego ze środowiska, nawet tych posiadających jeden samochód!,
- zrezygnowano z osobnego wnioskowania o założenie konta dla zakładów, gdy np. firma posiada trzy zakłady produkcyjne w różnych regionach Polski. Zgodnie z nowym rozporządzeniem wszystkie dane dotyczące trzech zakładów będą wprowadzane przez jedno konto firmowe. Nie jak dotychczas z trzech różnych kont.
- będzie możliwe dodanie zapytań o np. pozwolenia zintegrowane, na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, czy o odstępstwa od dopuszczalnych wielkości emisji.

Konta już założone w KOBIZE przez okres 21 dni będą jeszcze nieaktywne, ze względu na prowadzone prace organizacyjne. Po tym czasie użytkownicy uzyskają pełny dostęp do danych. A już w lutym czeka nas kolejne raportowanie ;)

Źródło: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1877/1

Szczegółowe wymagania dla transportu odpadów

Po ponad 2 latach prac nad projektem 24 października opublikowano w Dzienniku Ustaw RP Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów.

Rozporządzenie to określa szczegółowe wymagania dla transportu odpadów, w tym dla środków transportu i sposobu transportowania, oraz oznakowania środków transportu.

Zakłada, że towary niebezpieczne można transportować razem z innymi odpadami, o ile nie będą miały ze sobą styczności. Tansport innych odpadów ma odbywać się w taki sposób, aby uniemożliwić mieszanie się ze sobą różnych rodzajów odpadów, chyba że odpady te w całości kierowane są do przetwarzania w tym samym procesie.

Transport odpadów ma przebiegać zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska – nie może negatywnie wpływać na środowisko, życie lub zdrowie ludzi - zabronione jest wysypywanie , pylenie, wyciek poza środki transportu. Ograniczona ma być do minimum uciążliwość zapachowa.

W rozporządzeniu wymieniono również dokumentację jaka jest wymagana, aby potwierdzić rodzaj transportowanych odpadów tj.- karta przekazania odpadów którą określa ustawa a z dn. 14 grudnia 2012 r, faktura sprzedaży odpadów, podstawowa charakterystyka odpadów, o której również mowa w ustawie z dn. 14 grudnia 2012, dokument dotyczący transgranicznego przemieszczania odpadów, o którym mowa w Dz.Urz. UE L190 z 12.07.2006 lub też inne dokumenty potwierdzające rodzaj transportowanych odpadów, jeżeli brak jest powyżej wymienionych.

W nowym rozporządzeniu opisano dokładnie wymagania odnośnie oznakowania środków transportu odpadów. Tablica koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokości z napisem „ODPADY” wielkimi literami koloru czarnego o wysokości minimum 100mm i szerokości linii minimum 15 mm ma być umieszczona z przodu środka transportu. Dopuszcza się zmniejszenie wymiaru i wielkości napisu jeżeli na pojeździe brakuje miejsca na umieszczenie powyższej tablicy. Do transgranicznego transportu odpadów zamiast opisanego wyżej oznaczenia można stosować oznakowania tablicą koloru białego z wielką literą „A” koloru czarnego również o ściśle wyznaczonych wymiarach.

Rozporządzenie wchodzi w życie dn. 24 stycznia 2018.

Źródło: Internetowy System Aktów Prawnych

Do 1 października 2017 r. pierwszy audyt energetyczny w dużym przedsiębiorstwie

Zgodnie z nową ustawą o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. , która weszła w życie z dniem 1 października 2016 r. duże przedsiębiorstwa są zobowiazane do przeprowadzenia co 4 lata audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

Pierwszy audyt należy wykonać do 1 października 2017 r. (art. 51)

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa przeprowadza:

1) podmiot niezależny od audytowanego przedsiębiorcy, posiadający wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu tego rodzaju audytu;
2) ekspert audytowanego przedsiębiorcy, jeżeli nie jest on bezpośrednio zaangażowany w audytowaną działalność tego przedsiębiorcy.
 
Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest procedurą mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.
 
Audyt energetyczny przedsiębiorstwa:
1) należy przeprowadzać na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz, w przypadku energii elektrycznej, zapotrzebowania na moc;
2) zawiera szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie, odpowiadających łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez to przedsiębiorstwo;
3) powinien opierać się, o ile to możliwe, na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołu budynków oraz instalacji przemysłowych, a nie na okresie zwrotu nakładów, tak aby uwzględnić oszczędności energii w dłuższym okresie, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskonta.
3. Przedsiębiorca przechowuje, do celów kontrolnych, dane dotyczące audytu energetycznego przedsiębiorstwa, przez 5 lat.
 
W terminie 30 dni od dnia przeprowadzenia audytu energetycznego, przedsiebiorca zawiadamia Prezesa URE o przeprowadzonym audytcie, do zawiadomienia dołączyć należy informację o możliwych do uzyskania oszczędnościach energii wynikających z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa.
 
Przedsiębiorstwo, które nie spełni obowiązku przeprowadzenia audytu, nie zgłosi jego realizacji do URE lub zrobi to nierzetelnie, podlega karze pieniężnej. Kary mogą wynieść nawet 5% przychodu osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

Zmiany w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Z dniem 1 stycznia 2017 r. zacznie obowiązywać zmieniona ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Z uwagi na ilość zmian w poniższym artykule prezentowane są jedynie zmiany wg nas istotne, ważne, mogące powodować skutek prawny i organizacyjny.

Zachęcamy do zadawania pytań oraz komentarzy. W razie wątpliwości służymy pomocą.

Zmiany w dziale Definicje i zasady ogólne

Jedną z ważniejszych wprowadzonych zmian jest uchylenie w art. 3 ust. 1 pkt. 5 odnoszącego się do karty informacyjnej przedsięwzięcia.
Dokumentowi jakim jest - Karta informacyjna przedsięwzięcia poświęcono cały nowy art.62a.

Do góry