EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze

Nowe Prawo Wodne

18 lipca 2017 roku Sejm uchwalił nowe Prawo wodne, które musi być zgodne z unijną dyrektywą wodną. Ustawa trafi teraz pod obrady Senatu.

Rząd zapewnił, że nie spowoduje to wzrostu cen za wodę dla przeciętnego mieszkańca. Obecnie maksymalnie za metr sześcienny wód podziemnych płaci się 4zł i 23gr, według projektu nowego Prawa ma to być zaledwie 70gr za metr sześcienny. Jeżeli chodzi o wody powierzchniowe to według starego Prawa opłata wynosi 2zł 20gr, natomiast ustawa proponuje 35gr.

Płacić więcej mają np. rolnicy posiadający duże gospodarstwa, producenci napojów i inni przedsiębiorcy pobierający dużą ilość wody, jednak jej pobór do 5 tyś. litrów na dobę ma być bezpłatny.

Wiceminister Środowiska Mariusz Gajda twierdził, że opłaty dla przeciętnych mieszkańców wzrosną dopiero w 2019 roku, chociaż liczniejsze rodziny będą musiały płacić więcej o ok. 20 złotych już w roku 2018. Gdy nowe prawo wejdzie w życie wyższe opłaty mogą zostać pobierane także za energię czy też napoje, jednak ministrowie temu zaprzeczają.

Nowe przepisy powodują powołanie instytucji zajmującej się zarządzaniem wodami w Polsce – Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”. Jego zadaniem będzie sprawowanie kontroli nad cenami, ochrona przeciwpowodziowa oraz ochrona przed suszami.

 

Źródło: http://tvn24bis.pl/  /www.teraz-srodowisko.pl/

System monitorowania drogowego przewozu towarów

18 kwietnia 2017 weszła w życie nowa ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Ustawa ta określa zasady oraz odpowiedzialność za naruszenie obowiązków związanych z drogowym przewozem towarów wrażliwych. Zaliczają się do nich paliwa silnikowe i ich pochodne, paliwa opałowe, oleje i preparaty smarowe, które mogą być stosowane jako dodatki do paliw silnikowych, wyroby zawierające alkohol etylowy (odmrażacze na bazie alkoholu etylowego, rozcieńczalniki i rozpuszczalniki), alkohol etylowy całkowicie skażony oraz susz tytoniowy. Przepisy ustawy nakładane są na podmiot wysyłający, odbierający, przewoźnika oraz kierującego środkiem transportu. Celem nowej ustawy jest uszczelnienie systemu podatkowego.

Wykaz szczegółowych towarów podlegających systemowi monitorowania drogowego według podkategorii Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług ( PKWiU) oraz pozycji Nomenklatury Scalonej CN:

• objęte podkategoriami PKWiU: od 19.20.21 do 19.20.28, 19.20.29, 20.14.74 nieoznaczone znakami akcyzy, 20.14.75, od 20.59.41 do 20.59.42, 20.59.43 zawierające alkohol etylowy, 20.59.57, 20.59.58 oraz 38.12.25, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi podkategoriami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów.

• pozycje CN: 2207 nieoznaczone znakami akcyzy, 2707, 2710, 2905, 2917, 3403, 3811, 3814 zawierające alkohol etylowy, 3820 zawierające alkohol etylowy, 3824 oraz 3826, jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów;

• alkohol całkowicie skażony wskazanymi przez dowolne państwo członkowskie Unii Europejskiej środkami dopuszczonymi do skażania , w tym zawarty w wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi w przypadku przesyłek o objętości powyżej 500 litrów;

• susz tytoniowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, nieoznaczony znakami akcyzy, bez względu na jego ilość́ w przesyłce.

W ustawie uwzględniono możliwość poszerzenia katalogu o kolejne towary, w obrocie którymi mogłyby powstać znaczne uszczuplenia w podatku VAT i podatku akcyzowym.

Przewozy, które nie będą monitorowane, jeśli pojedyncze opakowanie nie przekroczą podanych wartości.

• Podkategorie PKWiU

a) 19.20.29 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 11 litrów niezależnie od liczby opakowań,
b) 20.14.74 nieoznaczonych znakami akcyzy w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 5 litrów niezależnie od liczby opakowań,
c) 20.14.75 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 5 litrów niezależnie od liczby opakowań,
d) od 20.59.41 do 20.59.42 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 16 litrów niezależnie od liczby opakowań,
e) 20.59.43 zawierających alkohol etylowy w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 16 litrów niezależnie od liczby opakowań

• Pozycje CN

a) 2207 nieoznaczonych znakami akcyzy w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 5 litrów niezależnie od liczby opakowań,
b) 2710 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 11 litrów niezależnie od liczby opakowań,
c) 2905 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 11 litrów niezależnie od liczby opakowań,
d) 3403 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 16 litrów niezależnie od liczby opakowań ,
e) 3811 w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 16 litrów niezależnie od liczby opakowań ,
f) 3820 zawierających alkohol etylowy w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 16 litrów niezależnie od liczby opakowań.

Przewóz towarów wrażliwych objęty jest obowiązkiem zgłoszenia do rejestru SENT (System Ewidencjowania i Nadzoru Transportu), prowadzonym w systemie teleinformatycznym. Zgłoszenia dokonuje się na platformie usług skarbowo-celnych PUESC pod adresem https://puesc.gov.pl. Konto zakłada osoba fizyczna (właściciel, organ, pracownik ) podając dane : imię, nazwisko, adres e-mail, hasło, datę urodzenia, płeć, kraj obywatelstwa, PESEL (dla obywateli polskich). Podmiot wysyłający transport wprowadza odpowiednie zgłoszenie do systemu wypełniając formularz zgłoszenia przewozu towaru i otrzymując unikalny numer referencyjny ( ważny przez 10 dni). Następnie przekazuje ten numer przewoźnikowi. Czynności kontrolne, żądanie okazania dokumentacji, numerów referencyjnych, sprawdzenie zgodności przewożonych towarów ze zgłoszeniem mogą być podjęte przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej., Policji , Straży Granicznej, Inspekcji Transportu Drogowego. Brak zgłoszenia, numeru referencyjnego czy też niezgodność przewozu ze zgłoszeniem będą skutkowały nałożeniem dotkliwych kar łącznie z zamknięciem urzędowym, zatrzymaniem towaru oraz środka transportu. Podmiot wysyłający, przewożący lub odbierający towar naruszający postanowienia ustawy o systemie monitorowania transportu drogowego może ponieść kary pieniężne sięgające od 5000 zł nawet do 20 000 zł.

Źródło: www. orka.sejm.gov.pl, www.puesc.gov.pl

Nowe zasady segregowania odpadów

Od 1 lipca 2017 wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Środowiska dotyczące szczegółowego sposobu segregacji odpadów komunalnych, tym razem już ujednoliconego dla całego kraju. To znaczy, że  do nowych zasad segregowania śmieci będziemy musieli się przyzwyczaić wszyscy.

Zgodnie z rozporządzeniem odpady z papieru będą zbierane w pojemnikach niebieskich z napisem „Papier”; odpady ze szkła w pojemnikach zielonych z napisem „Szkło”; odpady z metali i tworzyw sztucznych w pojemnikach koloru żółtego z napisem „Metale i tworzywa sztuczne”; natomiast odpady ulegające biodegradacji będą zbierane w pojemnikach koloru brązowego z napisem „Bio”. Na wymianę pojemników ustawodawca dał czas pięciu lat

Nowe rozporządzenie ma na celu zwiększyć poziom recyklingu w Polsce, który do roku 2020 zgodnie z wymogami unijnymi ma wynosić pięćdziesiąt procent.

Nowe Rozporządzenie dotyczące Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji

23 listopada weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. 2016, poz. 1877).
Rozporządzenie to uruchamia ponownie zawieszoną od 9 września bazę KOBIZE, ze względu na nieaktualne wcześniejsze rozporządzenie.

Nowe Rozporządzenie przede wszystkim ma za zadanie ułatwić podmiotom rejestrację i raportowanie do KOBiZE.

- przy rejestracji nowego konta nie ma konieczności załączania kopi z KRS i CEIDG o ile aktualne dane firmy są dostępne w tych rejestrach,
- wniosek o założenie konta można już składać elektronicznie za pośrednictwem ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
- zmienił się „formularz” wprowadzania danych, co ma na celu uproszczenie raportowania,
- nowe rozporządzenie określa, iż obowiązek raportowania do bazy KOBIZE dotyczy każdego podmiotu korzystającego ze środowiska, nawet tych posiadających jeden samochód!,
- zrezygnowano z osobnego wnioskowania o założenie konta dla zakładów, gdy np. firma posiada trzy zakłady produkcyjne w różnych regionach Polski. Zgodnie z nowym rozporządzeniem wszystkie dane dotyczące trzech zakładów będą wprowadzane przez jedno konto firmowe. Nie jak dotychczas z trzech różnych kont.
- będzie możliwe dodanie zapytań o np. pozwolenia zintegrowane, na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, czy o odstępstwa od dopuszczalnych wielkości emisji.

Konta już założone w KOBIZE przez okres 21 dni będą jeszcze nieaktywne, ze względu na prowadzone prace organizacyjne. Po tym czasie użytkownicy uzyskają pełny dostęp do danych. A już w lutym czeka nas kolejne raportowanie ;)

Źródło: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1877/1

Szczegółowe wymagania dla transportu odpadów

Po ponad 2 latach prac nad projektem 24 października opublikowano w Dzienniku Ustaw RP Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów.

Rozporządzenie to określa szczegółowe wymagania dla transportu odpadów, w tym dla środków transportu i sposobu transportowania, oraz oznakowania środków transportu.

Zakłada, że towary niebezpieczne można transportować razem z innymi odpadami, o ile nie będą miały ze sobą styczności. Tansport innych odpadów ma odbywać się w taki sposób, aby uniemożliwić mieszanie się ze sobą różnych rodzajów odpadów, chyba że odpady te w całości kierowane są do przetwarzania w tym samym procesie.

Transport odpadów ma przebiegać zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska – nie może negatywnie wpływać na środowisko, życie lub zdrowie ludzi - zabronione jest wysypywanie , pylenie, wyciek poza środki transportu. Ograniczona ma być do minimum uciążliwość zapachowa.

W rozporządzeniu wymieniono również dokumentację jaka jest wymagana, aby potwierdzić rodzaj transportowanych odpadów tj.- karta przekazania odpadów którą określa ustawa a z dn. 14 grudnia 2012 r, faktura sprzedaży odpadów, podstawowa charakterystyka odpadów, o której również mowa w ustawie z dn. 14 grudnia 2012, dokument dotyczący transgranicznego przemieszczania odpadów, o którym mowa w Dz.Urz. UE L190 z 12.07.2006 lub też inne dokumenty potwierdzające rodzaj transportowanych odpadów, jeżeli brak jest powyżej wymienionych.

W nowym rozporządzeniu opisano dokładnie wymagania odnośnie oznakowania środków transportu odpadów. Tablica koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokości z napisem „ODPADY” wielkimi literami koloru czarnego o wysokości minimum 100mm i szerokości linii minimum 15 mm ma być umieszczona z przodu środka transportu. Dopuszcza się zmniejszenie wymiaru i wielkości napisu jeżeli na pojeździe brakuje miejsca na umieszczenie powyższej tablicy. Do transgranicznego transportu odpadów zamiast opisanego wyżej oznaczenia można stosować oznakowania tablicą koloru białego z wielką literą „A” koloru czarnego również o ściśle wyznaczonych wymiarach.

Rozporządzenie wchodzi w życie dn. 24 stycznia 2018.

Źródło: Internetowy System Aktów Prawnych

Do 1 października 2017 r. pierwszy audyt energetyczny w dużym przedsiębiorstwie

Zgodnie z nową ustawą o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. , która weszła w życie z dniem 1 października 2016 r. duże przedsiębiorstwa są zobowiazane do przeprowadzenia co 4 lata audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

Pierwszy audyt należy wykonać do 1 października 2017 r. (art. 51)

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa przeprowadza:

1) podmiot niezależny od audytowanego przedsiębiorcy, posiadający wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu tego rodzaju audytu;
2) ekspert audytowanego przedsiębiorcy, jeżeli nie jest on bezpośrednio zaangażowany w audytowaną działalność tego przedsiębiorcy.
 
Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest procedurą mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.
 
Audyt energetyczny przedsiębiorstwa:
1) należy przeprowadzać na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz, w przypadku energii elektrycznej, zapotrzebowania na moc;
2) zawiera szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie, odpowiadających łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez to przedsiębiorstwo;
3) powinien opierać się, o ile to możliwe, na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołu budynków oraz instalacji przemysłowych, a nie na okresie zwrotu nakładów, tak aby uwzględnić oszczędności energii w dłuższym okresie, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskonta.
3. Przedsiębiorca przechowuje, do celów kontrolnych, dane dotyczące audytu energetycznego przedsiębiorstwa, przez 5 lat.
 
W terminie 30 dni od dnia przeprowadzenia audytu energetycznego, przedsiebiorca zawiadamia Prezesa URE o przeprowadzonym audytcie, do zawiadomienia dołączyć należy informację o możliwych do uzyskania oszczędnościach energii wynikających z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa.
 
Przedsiębiorstwo, które nie spełni obowiązku przeprowadzenia audytu, nie zgłosi jego realizacji do URE lub zrobi to nierzetelnie, podlega karze pieniężnej. Kary mogą wynieść nawet 5% przychodu osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

Zmiany w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Z dniem 1 stycznia 2017 r. zacznie obowiązywać zmieniona ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Z uwagi na ilość zmian w poniższym artykule prezentowane są jedynie zmiany wg nas istotne, ważne, mogące powodować skutek prawny i organizacyjny.

Zachęcamy do zadawania pytań oraz komentarzy. W razie wątpliwości służymy pomocą.

Zmiany w dziale Definicje i zasady ogólne

Jedną z ważniejszych wprowadzonych zmian jest uchylenie w art. 3 ust. 1 pkt. 5 odnoszącego się do karty informacyjnej przedsięwzięcia.
Dokumentowi jakim jest - Karta informacyjna przedsięwzięcia poświęcono cały nowy art.62a.

Krajowy plan gospodarki odpadami 2022

W sierpniu została opublikowana uchwała w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2022. 

Jest to kontynuacja wcześniejszego planu z roku 2014 wraz z nowymi zadaniami i celami na najbliższe 6 lat.

Najnowszy plan zawiera między innymi analizę aktualnego stanu gospodarki odpadami, w której podano  przyczyny powstawania „dzikich‘’ wysypisk śmieci oraz zdiagnozowano problem niewystarczającego udziału odpadów selektywnie zebranych u źródła, co z kolei skutkuje zbyt małym recyklingiem. Podkreślono również wciąż niską świadomość społeczeństwa na temat prawidłowego gospodarowania odpadami.

W nowym planie cele i kierunki działań na najbliższe lata zakładają m.in., że do 2020 50 % odpadów komunalnych ma być poddawane recyklingowi.

Obecny Krajowy plan gospodarki odpadami umożliwi  aktualizację wojewódzkich planów, które muszą być zgodne z krajowym oraz pozwoli na pozyskanie i wydatkowanie środków przeznaczonych na  gospodarkę odpadami w kwocie ok. 1,163 mld euro.

Uchwała jest dostępna na stronie Monitora Polskiego

Szykują się zmiany w sprawozdawczości środowiskowej dla przedsiębiorców

Po raz pierwszy pojawiają się poważne zapowiedzi o przeniesieniu opłat za korzystanie ze środowiska do bazy KOBIZE!


Rządowe Centrum Legislacyjne podało projekt zmian ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.
W zakresie opłat za korzystanie ze środowiska zaproponowano zniesienie konieczności składania marszałkowi województwa sprawozdania przez przedsiębiorców, którzy są zwolnieni z wniesienia tej opłaty (tj. kiedy jej wysokość nie przekracza 800 zł/rok). Ma to ograniczyć zbędną biurokrację w przedsiębiorstwach. 


Nowa zmiana obejmuje powrót do półrocznego rozliczania opłat za korzystanie ze środowiska w działach:
pobór wód, 
wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,  składowanie odpadów. Opłaty 
składane będą do urzędu marszałkowskiego do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza.
Projekt określa, iż opłata za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza ustalana będzie na podstawie wielkości rocznej emisji, określonej w raporcie do KOBiZE. Przy czym opłaty za I półrocze byłyby wnoszone do końca lipca w wysokości połowy rocznej opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza uiszczonej w poprzednim roku kalendarzowym. Natomiast za II półrocze trzeba byłoby zapłacić do końca lutego opłatę w wysokości należnej opłaty za cały rok kalendarzowy pomniejszonej o kwotę zapłaconą w lipcu poprzedniego roku. 


Planowane zmiany miałyby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku, z wyjątkiem propozycji powrotu do składania opłat środowiskowych w systemie półrocznym, która miałaby zostać wprowadzona od 1 stycznia 2019 r.

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o OZE

27 czerwca 2016 roku Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. Prace nad nową ustawą trwały wyjątkowo szybko - od pierwszego czytania w Sejmie nie minęły dwa miesiące. Nowa ustawa będzie obowiązywać już z dniem 1 lipca. 

 

Treść Ustawy z dnia 22 czerwca 2016 o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw -  link

Do góry