EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze

Zapraszamy na szkolenie Finanse dla niefinansistów

Serdecznie zapraszamy na szkolenie Finanse dla niefinansistów - zasady tworzenia sprawozdań finansowych.


Prowadzący: Marcin Kibitlewski – Ukończył Wyższą̨ Szkołę̨ Ekonomiczną w Białymstoku, autor ponad 200 projektów w zakresie finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych na łączną̨ kwotę̨ ponad 150 mln PLN. O doświadczeniu w prowadzeniu szkoleń świadczy liczba przeszkolonych osób - 2 500 w ramach ponad 5 000 godzin szkoleniowych.

Cele szkolenia: Nabycie podstawowej wiedzy z zakresu księgowości i zarządzania finansami (analiza finansowa), zdobycie podstawowych umiejętności oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa na bazie dokumentów finansowych, nabycie umiejętności analizowania sprawozdań finansowych, wyciągania wniosków płynących z danych liczbowych oraz identyfikowania potencjalnych zagrożeń.

Program szkolenia: 

1. Wstęp do analizy finansowej. 
• Podstawowe pojęcia w analizie finansowej
• Przyjęte założenia do analizy finansowej
• Planowane przychody ze sprzedaży
• Planowane koszty działalności
• Amortyzacja
• Kredyt inwestycyjny
• Próg rentowności i poziom zysku
• Wskaźnik (margines) bezpieczeństwa
• Harmonogram rzeczowo – finansowy inwestycji


2. Źródła danych dla analizy finansowej i ich wstępna analiza. 
• Bilans - analiza struktury i dynamiki
• Rachunek zysków i strat - analiza struktury i dynamiki, analiza jakości zysków
• Zestawienie z przepływów pieniężnych – analiza kierunków przepływów środków
• Przekształcenie sprawozdań finansowych na potrzeby analizy


3. Metody analizy płynności finansowej. 
• Ocena bieżącej płynności finansowej
• Analiza pokrycia finansowego
• Analiza przepływów pieniężnych
• Analiza z wykorzystaniem wskaźników przepływów pieniężnych


4. Podsumowanie szkolenia. 


Zajęcia będą̨ miały charakter warsztatów – przy użyciu arkusza Excel. Aby uczestniczyć w zajęciach prosimy o zabranie na szkolenie laptopów wyposażonych w mysz oraz z zainstalowanym programem Microsoft Office.

Czas trwania: 2 dni (po 7h)
 9.00-16.00

Data szkolenia: 5 i 6 październik 2017

Miejsce szkolenia: Białystok, Hotel Ibis Styles ul. Aleja J. Piłsudskiego 25

Koszt uczestnictwa – 1300 zł netto (+VAT 23% 299zł) = 1599 brutto osoba. (  Przy zapisie kilku  osób z tej samej firmy kolejna osoba 10% zniżki )

Uwaga na nasze szkolenie można otrzymać dofinansowanie - jesteśmy zarejestrowani w Bazie Usług Rozwojowych link https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=68832


Uczestnikom szkolenia zapewniamy:

1. Komplet materiałów szkoleniowych w formie drukowanej.
2. Bufet kawowy w trakcie szkolenia.
3. Lunch
4. Certyfikat ukończenia szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na podany niżej  adres mailowy do dnia 28.09.2017 link do formularza: pobierz

Kontakt: Bożena Paniczko
tel. 694 921 288
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Można skorzystać z dofinansowania na szkolenia pracowników i pracodawców.

Informujemy, iż  jako firma wpisana do Bazy Usług Rozwojowych  mamy w naszej ofercie szkolenia, na które można uzyskać dofinansowanie. 

Dofinansowanie dotyczy mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców, posiadających siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie województwa podlaskiego oraz ich pracowników. 

Możliwe poziomy dofinansowania:
• dla pojedynczej usługi  rozwojowej ( szkolenia, doradztwa, coaching, mentoring, studia podyplomowe ) dla jednego uczestnika projektu (pracownika):
do 5 000 PLN
do 80% kosztów usługi rozwojowej
• na osobę do 10 000 PLN
• na przedsiębiorstwo do 50 000 PLN

Co trzeba zrobić aby uzyskać dofinansowanie?

Wystarczy  śledzić na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku ogłoszenia o kolejnym naborze ( do tej pory były już dwa nabory) i złożyć formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami  do WUP  w Białymstoku. Zwykle nabór trwa miesiąc lub do wyczerpania alokacji ( KTO PIERWSZY TEN LEPSZY- I nabór w styczniu 2017 zakończył się po kilku dniach) 

Maksymalny poziom dofinansowania - 80% mogą otrzymać między innymi:
-  pracownicy w wieku 50 lat lub więcej;
-  pracownicy o niskich kwalifikacjach;
-  pracownicy z niepełnosprawnościami;
-  przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu;
-  przedsiębiorca, który funkcjonuje w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje,

Pozostali przedsiębiorcy mogą uzyskać 50% dofinansowania. 

Wykaz szkoleń oferowanych przez naszą firmę, na które można dostać dofinansowanie ( istnieje możliwość rozrzerzenia listy szkoleń w zależności od Państwa potrzeb). 

Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie.
Opłaty za korzystanie ze środowiska.
Biznes plan w projektach unijnych - warsztaty.
Studium wykonalności projektów dofinansowanych z UE - warsztaty praktyczne.
Finanse dla niefinansistów - zasady tworzenia sprawozdań finansowych.
Usługi doradcze:
Audyt energetyczny w przedsiębiorstwie oraz Audyt środowiskowy w przedsiębiorstwie.  

Jeżeli są Państwo zainteresowani realizacją szkoleń dla przedsiębiorców i  pracowników zapraszamy do kontaktu - mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub  telefon: 694 921 288 

Program Polska Wschodnia - warto wiedzieć więcej!

Program Polska Wschodnia 2014-2020 (PO PW) to instrument wsparcia rozwoju społeczno-gospodarczego 5 województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Jego środki to 2 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przeznaczone są tworzenie innowacyjnych produktów lub usług, powstanie i rozwój startupów, międzynarodową działalność małych i średnich przedsiębiorstw, jak też inwestycje w komunikację miejską, drogi i kolej.

Dowiedz się więcej o Programie z publikacji Polska Wschodnia na start! Do pobrania ze strony internetowej PARP – Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości link - tutaj

Wkrótce nabory Działanie 1.5. Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach

Od 29.05. 2017 do 30.06.2017 planowany jest nabór wniosków  do Działanie 1.5. - Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią  Natura 2000

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu:
Na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu przeznacza się środki w wysokości nie większej niż̇ 20 000 000,00 PLN.
Rezerwa na odwołania wynosi 10% alokacji na konkurs, tj.: 2 000 000,00 PLN.

Rodzaje projektów:

Wsparcie działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw.
Inwestycje realizowane mogą̨ być́ w gminach, w których rozwój uwarunkowany jest siecią̨ Natura 2000, rozumianych jako gminy inne niż miejskie (wiejskie bądź miejsko-wiejskie), których udział powierzchni obszarów Natura 2000 w powierzchni całkowitej jest wyższy od średniej dla EU27 (jest wyższy niż̇ 18,12% obszaru gminy). W województwie podlaskim takich gmin jest  48. 

Realizowane będą przedsięwzięcia przedsiębiorstw wpisujące się w lokalne strategie rozwoju (LSR) lub inne programy opracowane lokalnie, celem wyeliminowania wspierania projektów jednorazowych i odosobnionych. Projekty otrzymujące wsparcie w ramach działania powinny zapewniać zrównoważone korzyści społeczno-ekonomiczne i charakteryzować się tworzeniem trwałych miejsc pracy. Wszystkie projekty muszą być zrównoważone finansowo, obok elementów takich jak analiza ekonomiczna, analiza finansowa czy analiza ryzyka muszą wykazać zapotrzebowanie na dany projekt. W przypadku projektów realizowanych przez firmy z sektora turystycznego promowana będzie współpraca w zakresie rozwoju istniejących wspólnych produktów turystycznych.

Regionalna pomoc inwestycyjna może być udzielona jedynie na inwestycję początkową, która oznacza:

a) inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:
- założeniem nowego zakładu,
- zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu,
- dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub
- zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu;
b) nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez inwestora niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa.
Inwestycją początkową nie jest inwestycja prowadząca jedynie do odtworzenia zdolności produkcyjnych.

Wartości projektów:

1. Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych – nie została określona.

2. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 1 000 000,00 PLN.

3. Maksymalna/minimalna wartość projektu nie została określona.

Poziom dofinansowania oraz wkład własny Beneficjenta:

1. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych: 
a) dla mikro i małych przedsiębiorstw – do 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
b) dla średnich przedsiębiorstw – do 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
2. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków objętych pomocą de minimis:
a) dla mikro i małych przedsiębiorstw – do 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
b) dla średnich przedsiębiorstw – do 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

3. Minimalny wymagany wkład własny Beneficjenta wynosi odpowiednio:

a) 30% – mikro i małe przedsiębiorstwa b) 40% – średnie przedsiębiorstwa.

Źródło oraz więcej informacji na stronie: 

https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/dzialanie-15-1.html 

Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach. Poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym. Z dotacji mogą skorzystać spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe i przeznaczyć ją na głęboką kompleksową modernizację energetyczną budynków. Zakres działań na które można otrzymać wsparcie to między innymi: 

 • ocieplenie przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg, dachów i stropodachów, wymiana okien, drzwi zewnętrznych;
 • wymiana oświetlenia na energooszczędne (w częściach wspólnych budynków)
 • przebudowa systemów grzewczych lub podłączenie bardziej efektywnego 
energetycznie i ekologicznie źródła ciepła
 • instalacja/przebudowa systemów chłodzących, w tym również̇ z zastosowaniem OZE;
 • budowa lub przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji;
 •  zastosowanie automatyki pogodowej;
 •  zastosowanie systemów zarzadzania energią w budynku;
 • budowa lub przebudowa wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych nieefektywnych źródeł ciepła;
 •  instalacja mikro generacji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne;
 • instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, jeśli to wynika 
z przeprowadzonego audytu energetycznego;
 •  opracowanie projektów modernizacji energetycznej stanowiących element projektu inwestycyjnego;
 •  instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej;
 •  modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;
 •  instalacja zaworów podpionowych i termostatów;
 •  tworzenie zielonych dachów i „żyjących, zielonych ścian”

Wnioski można składać od 31.03.2017 do 29.05.2017. Minimalna wartość projektu wynosi 3 mln złotych

Całkowity budżet projektu to 300 mln złotych. 

Źródło oraz więcej informacji na stronie NFOŚIGW  TUTAJ

Granty na badania i innowacje

Od 15 marca 2017 można składać wnioski o dofinansowanie w konkursie ogłoszonym przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego „Granty na badania i innowacje”.

Granty przeznaczone są dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców mających siedzibę lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa podlaskiego. Przedsiębiorca może uzyskać więcej niż jeden grant, z tym że wartość jednego grantu nie może być większa niż 100 tyś zł. Całkowity poziom dofinansowania wynosi od 70% do nawet do 85% kwalifikowalnych wydatków.

Przyznawane granty mają przyczynić się do zwiększenia rynkowej konkurencyjności przedsiębiorstwa – podnieść poziom sprzedaży, zysku lub zatrudnienia. Przedsiębiorcy mogą przeznaczyć grant m.in. - na audyt technologiczny, zakup usług badawczych, nabycie licencji, sfinansowanie wydatków związanych z przejściem procedury ochrony patentowej oraz nabywanie praw do wyników B+R.

Więcej szczegółowych informacji na stronie  www.grantynainnowacje.pl

Dofinansowanie OZE - Podlaskie

Od 3 marca do 14 kwietnia 2017 można składać wnioski do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Dofinansowaniu podlegają następujące typy projektów, o które mogą ubiegać się:

Typ 1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii (energia odnawialna: słoneczna)
-jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, oraz stowarzyszenia lokalnych grup działania z wyłączeniem jednostek, które mogą być finansowane ze środków EFRR i EFS.

Typ 2. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii (wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych na własne potrzeby)
-mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
-duże przedsiębiorstwa, dla których podstawową działalnością nie jest produkcja energii,
-producenci rolni, grupy producenckie,
-spółdzielnie,
-wspólnoty mieszkaniowe,
-towarzystwa budownictwa społecznego,
-organizacje pozarządowe,
-kościoły i związki wyznaniowe,
-jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
-jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej).

Typ 3. Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej oraz 4. Projekty dotyczące wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz rozwoju infrastruktury wytwórczej biokomponentów i biopaliw:

-mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (w przypadku MŚP produkcja energii na --sprzedaż musi być dominująca w produkcji energii ogółem wytwarzanej przez urządzenia finansowane w ramach projektu
-duże przedsiębiorstwa, dla których podstawową działalnością nie jest produkcja energii,
-producenci rolni, grupy producenckie,
spółdzielnie,
-wspólnoty mieszkaniowe,
-towarzystwa budownictwa społecznego,
-organizacje pozarządowe,
-kościoły i związki wyznaniowe,
-jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
-jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
(nie wymienione wyżej),
-podmioty działające w ramach partnerstw publiczno-prywatnych.

W ramach działania 5.1 przewidziano maksymalna moc jednostkową instalacji: energia wodna – do 5 MWe, energia wiatru – do 5 MWe, energia słoneczna – do 2 MWe/MWth, energia geotermalna – do 2 MWth, energia biogazu – do 1 MWe,energia biomasy – do 5 MWth/MWe.

Budżet konkursu w ramach działania 5.1 z RPO dla województwa podlaskiego wynosi 100 mln zł.

Maksymalny udział środków z Unii Europejskiej nie może przekroczyć 85%.

Więcej informacji na:

http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/dzialanie-51-energetyka-oparta-na-odnawialnych-zrodlach-energii-2.html#_bjlzx7

Przypominamy o zbliżających się terminach składania sprawozdań

Przypominamy o obowiązku raportowania do KOBiZE (Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami) do dnia 28 lutego 2017 r. Obowiązek ten dotyczy każdego podmiotu korzystającego ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów cieplarnianych i innych substancji do powietrza ( nawet tych firm, które posiadają tylko jeden samochód)

Do 15 marca 2017 r. przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami (tj. wytwarzający, zbierający oraz przetwarzający odpady) mają obowiązek złożenia sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami.

Do 31 marca 2017 r. należy złożyć zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska:

• wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza
• wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi
• pobór wód podziemnych i powierzchniowych wód śródlądowych
• składowanie odpadów

Jeżeli macie Państwo problem z samodzielnym wywiązaniem się z zadań wynikających z Prawa ochrony środowiska, nasi specjaliści służą doradztwem.

 

Będzie można uzyskać dofinansowanie na kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej

Od 22 listopada 2016 będzie można składać wnioski do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne. Nabór będzie trwał do 30 grudnia 2016 r.

Wnioski mogą składać m.in. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, podmioty sprawujące zarząd nieruchomościami, których właścicielem jest samorząd terytorialny oraz podległe mu organy i jednostki organizacyjne, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, Kościoły i związki wyznaniowe czy organizacje pozarządowe.

Maksymalny poziom dofinansowania – do 85 % projekty nie objęte pomocą publiczną. Projekty generujące dochód - maksymalny % poziom dofinansowania na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu, projekty objęte pomocą publiczną – do 85%

Więcej informacji na stronie:  tutaj

Dofinansowanie działań na modernizację stacji demontażu pojazdów

Chcielibyśmy poinformować Państwa, iż od 16 sierpnia do 20 grudnia 2016 roku twa nabór wniosków o dofinansowanie działań skierowanych na modernizację stacji demontażu pojazdów w ramach programu priorytetowego "Racjonalna gospodarka odpadami".  Instytucją finansującą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rodzaje przedsięwzięć możliwych do realizacji w ramach projektu to m.in.:
- zakup maszyn i urządzeń związanych z procesem demontażu pojazdów,
- zakup środków do transportu pojazdów wycofanych z eksploatacji lub odpadów wytworzonych w procesie demontażu pojazdów.

Oferujemy Państwu pomoc i doradztwo w aplikowaniu o dofinansowanie na modernizację stacji demontażu pojazdów. Kompleksowo zajmujemy się opracowaniem wniosku wraz z jego późniejszym rozliczeniem. Nasza firma już od ponad 10 lat działa na rynku podlaskim zdobywając doświadczenie i wspierając przedsiębiorców w pozyskiwaniu funduszy inwestycyjnych na ich rozwój. 

Zachęcamy do kontaktu i zadawania pytań.

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na rządowej stronie: https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/ 

Do góry